Realizacija i vrste kredita u Hrvatskoj
Banka i Kredit
GOSPODARSKO KREDITNA BANKA
Blog
petak, lipanj 15, 2007
Iznos kredita (ovisno o Modelu osiguranja):

 • od KN 5.000,00 do KN 150.000,00 od EUR 1.000,00 do EUR 20.000,00 u kunskoj protuvrijednosti obračunato po srednjem tečaju Banke za EUR važećem na dan korištenja kredita.

  Krediti se ugovaraju u kunama ili s valutnom klauzulom u EUR.
 •  
Rok otplate: do 10 godina, ovisno o Modelu osiguranja kredita.

   


  Kamatna stopa je redovna, promjenjiva i iskazana na godišnjem nivou. Visina redovne kamatne stope ovisi o Modelu osiguranja i statusu klijenta, a jednaka je za kredite odobrene u kunama i za kredite odobrene uz valutnu klauzulu u EUR.
  Interkalarna kamata obračunava se na iskorišteni iznos kredita od datuma korištenja do datuma stavljanja kredita u otplatu, po kamatnoj stopi kao redovna, a naplaćuje se prilikom korištenja kredita.
  Na sve dospjele, a nenaplaćene iznose koje Korisnik kredita duguje temeljem Ugovora o kreditu, Banka obračunava i naplaćuje zakonsku zateznu kamatu od prvog dana poslije dana dospijeća do dana plaćanja.
Kamatna stopa:

Kamate na kredit obračunavaju se dekurzivnom metodom, primjenom proporcionalnog kamatnjaka.

Trošak obrade i osiguranja kredita: ovisno o Modelu osiguranja kredita. Naplaćuje se jednokratno, prilikom korištenja kredita.

   

  :
  Korisnik kredita u obvezi je zaključiti Ugovor o kreditu najkasnije 30 dana od dana odobrenja kredita, u protivnom gubi pravo na kredit. Rok korištenja kredita je najduže 3 mjeseca od dana sklapanja Ugovora o kreditu. Kredit se isplaćuje u gotovini ili na račun Korisnika kredita otvoren kod Banke.

  Banka neće izvršiti korištenje kredita niti na bilo koji način staviti sredstva na raspolaganje korisniku kredita, prije nego što je sva dokumentacija dostavljena Banci i provedeni svi ugovoreni instrumenti osiguranja povrata kredita
Korištenje kredita

   

  Mjesečne obveze iskazane u kunama, odnosno u EUR, plativo u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju Banke za EUR. Anuiteti dospijevaju na naplatu zadnjeg dana u mjesecu, sve do konačne otplate kredita. Prvi anuitet dospijeva na naplatu u mjesecu koji slijedi iza mjeseca u kojem je kredit iskorišten.

  Prijevremena otplata kredita (djelomična ili konačna) može se obaviti samo uz suglasnost Banke, a prema uvjetima i uz naknadu, koji su važeći u trenutku prijevremene otplate kredita.

  Za otplatu kredita može se ugovoriti trajni nalog po RBA tekućem računu.

Otplata kredita:


Modeli osiguranja povrata kredita

Zajednički instrumenti osiguranja za sve Modele osiguranja:

 • zadužnica svih sudionika u kreditu
 • suglasnost o zapljeni plaće za sve sudionike u kreditu

MODEL I (bez jamaca) - za kredite do KN 25.000,00 / EUR 3.000,00 • kamatna stopa:

  • 8,75%
  • 9,75%

  • za klijente koji primaju plaću/mirovinu na tekući/devizni račun u RBA, za ostale klijente.
 • trošak obrade kredita: 1,5%
 • trošak osiguranja kredita: 2,75%
 • rok otplate: do 4 godine

MODEL II (bez jamaca) - za kredite do KN 115.000,00 / EUR 15.000,00

Krediti po Modelu II odobravaju se klijentima korisnicima RBA Osobne MasterCard ili Visa revolving kreditne kartice, a koji su uredni u poslovanju s Bankom.

a) Krediti od KN 5.000,00 do KN 40.000,00 / EUR 1.000,00 do EUR 5.000,00

   

 • trošak obrade kredita: 2%
 • rok otplate: do 7 godina
Kriteriji za status klijenta: Kamatna stopa: Dodatni instrumenti osiguranja:
najmanje 6 mjeseci primaju plaću/mirovinu putem RBA tekućeg/deviznog računa ili
najmanje 6 mjeseci otplaćuju RBA kredit ili
su u cijelosti otplatili RBA kredit u proteklih 6 mjeseci, a otplata kredita je bila uredna
8,75%

8,50% uz Paket osiguranja*
nema
manje od 6 mjeseci primaju plaću/mirovinu putem RBA tekućeg/deviznog računa 8,75%

8,50% uz Paket osiguranja*
administrativna zabrana
- može se ugovoriti trajni nalog po tekućem računu za otplatu kredita, a kredit se tada ugovara uz kamatnu stopu 9,75% ili 9,50% uz Paket osiguranja*
ostali klijenti 9,75%

9,50% uz Paket osiguranja*
administrativna zabrana


Iznimno, ukoliko klijent ne ispunjava uvjete za odobrenje RBA Osobne MasterCard ili Visa revolving kreditne kartice, može se odobriti Model II, ali uz trošak obrade kredita 2,75% od iznosa kredita.


b) Krediti od KN 40.001,00 do KN 115.000,00 / EUR 5.001,00 do EUR 15.000,00

   

 • trošak obrade kredita
 • rok otplate
Kriteriji za status klijenta: Kamatna stopa: Dodatni instrumenti osiguranja:
najmanje 12 mjeseci primaju plaću/mirovinu putem RBA tekućeg/deviznog računa 8,75%

8,50% uz Paket osiguranja*
nema
najmanje 12 mjeseci otplaćuju RBA kredit administrativna zabrana


*Paketi osiguranja (ugovaraju se kod Uniqa osiguranja d.d.):

Paket 1 - Osiguranje plaćanja kredita u slučaju smrti uslijed nezgode.
Naknada za premiju osiguranja: 1,5% od iznosa kredita.

Paket 2 - Osiguranje plaćanja kredita u slučaju smrti uslijed nezgode ili privremene spriječenosti za rad. Naknada za premiju osiguranja: 3,5% od iznosa kredita.

Paket 3 - Osiguranje plaćanja kredita u slučaju smrti uslijed bolesti ili nezgode te u slučaju privremene nezaposlenosti. Naknada za premiju osiguranja: 5% od iznosa kredita.

MODEL III (s jamcima) - za kredite do KN 115.000,00 / EUR 15.000,00

 • kamatna stopa:

  • 8,75%
  • 9,75% za ostale klijente.
  : 2%
 • trošak obrade kredita
 • za klijente koji primaju plaću/mirovinu na tekući/devizni račun u RBA,
a) Krediti od KN 5.000,00 do KN 75.000,00 / EUR 1.000,00 do EUR 10.000,00

   

 • 1
 • rok otplate
 • (jedan) kreditno sposoban jamac ili 2 (dva) zajednički kreditno sposobna jamca : do 7 godina
b) Krediti od

   

 • 2
 • rok otplate

MODEL IV (hipotekarni) - za kredite od KN 25.001,00 do KN 150.000,00 / EUR 3.001,00 do EUR 20.000,00

 • kamatna stopa: 8,75%
 • trošak obrade kredita:
  • 1,5% za klijente koji primaju plaću/mirovinu na tekući/devizni račun u RBA,
  • 2% za ostale klijente
  : do 10 godina (hipoteka) na nekretnini čija je procijenjena vrijednost najmanje 2 puta veća od iznosa kredita korisnika kredita i sudužnika, ugovara se na puni iznos kredita
 • rok otplate
 • založno pravo
 • polica osiguranja nekretnine od požara i drugih opasnosti
 • polica osiguranja za slučaj smrti
Korisnik kredita i sudužnik obvezni su police osiguranja obnavljati tijekom cijelog ugovorenog razdoblja otplate kredita i plaćati premije. Korisnik kredita obvezan je Banci dostavljati obnovljene police vinkulirane u korist Banke ili potvrde o uplaćenim premijama (kod višegodišnjih polica osiguranja).

Osim navedenih instrumenata Banka može za osiguranje kreditnog posla uzeti i druge instrumente osiguranja u skladu s Pravilnikom za odobrenje kredita građanima.

KN 75.001,00 do KN 115.000,00 / EUR 10.001,00 do EUR 15.000,00(dva) pojedinačno kreditno sposobna jamca ili 3 (tri) zajednički kreditno sposobna jamca : do 10 godina
: 2% : do 10 godina
banka-kredit @ 15:43 |Komentiraj | Komentari: 1 | Prikaži komentare
PRIMORSKA BANKA
Brojač posjeta
294492
Index.hr
Nema zapisa.